Φωτοβολταϊκά σε Στέγες

pv 10

Το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι 10 kWp, έχει εφαρμογή σε κτιριακές εγκαταστάσεις, που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το Πρόγραμμα θα ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 και εφαρμόζεται σε όλη την Επικράτεια.
Ως μέγιστη ισχύς των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ανά εγκατάσταση στο πλαίσιο του Προγράμματος ορίζεται:

 • για την ηπειρωτική χώρα, τα Διασυνδεδεμένα με το Σύστημα νησιά και την Κρήτη τα 10kWp
 • για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 5kWp.

Το πρόγραμμα αφορά σε Φωτοβολταϊκά Συστήματα για παραγωγή ενέργειας που εγχέεται στο Δίκτυο, τα οποία εγκαθίστανται στο PV Roofδώμα ή τη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων, καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης, όπως αυτά ορίζονται στον Γ.Ο.Κ. (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός).

Προϋποθέσεις για την ένταξη οικιακών καταναλωτών στο Πρόγραμμα είναι:

 1. η ύπαρξη ενεργής σύνδεσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του κυρίου του φωτοβολταϊκού στο κτίριο όπου το σύστημα εγκαθίσταται
 2. το κτίριο να υφίσταται νόμιμα ή να έχει τακτοποιηθεί με το Ν.4014/2011
 3. μέρος των θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης της ιδιοκτησίας του κυρίου του φωτοβολταϊκού, εφόσον αυτή χρησιμοποιείται για κατοικία, πρέπει να καλύπτεται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ενδεικτικά ηλιοθερμικά, ηλιακοί θερμοσίφωνες
 4. η μη ύπαρξη δημόσιας ενίσχυσης στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού−Επενδυτικού νόμου, όπως κάθε φορά ισχύει, των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεων χρηματοδότησης (πχ. στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ) και γενικότερα οποιουδήποτε άλλου προγράμματος χρηματοδότησης 

Παρακάτω φαίνονται οι εγγυημένες τιμές στις οποίες ο ΔΕΔΔΗΕ αγοράζει την παραγόμενη από Φωτοβολταϊκά ηλεκτρική ενέργεια σε €/kWh. 

Έτος-Μήνας Διασυνδεδεμένα συστήματα σε στέγες/δώματα ≤10kWp Εγκαταστάσεις επί εδάφους ≤100kWp

Εγκαταστάσεις επί εδάφους ≥100kWp

2012 Φεβρουάριος

0,495 0,3286 0,29208

2012 Αύγουστος

0,250 0,2250 0,18

2013 Φεβρουάριος

0,125 0,120 0,10

2013 Αύγουστος

0,125 0,120 0,10

2014 Φεβρουάριος

0,120 0,115 0,95

2014 Αύγουστος

0,120 0,115 0,95

2015 Φεβρουάριος

0,115 1,2 x μ.ο.ΟΤΣν-1 1,1 x μ.ο.ΟΤΣν-1

2015 Αύγουστος

0,115

όπου μ.ο.ΟΤΣν-1 η μέση οριακή τιμή συστήματος τον προηγούμενο χρόνο ν-1

 

Η e² ενεργειακοί μηχανικοί είναι σε θέση, μέσω της τεχνογνωσίας και εμπειρίας των διπλωματούχων μηχανικών της, των εξειδικευμένων συνεργείων της και της χρήσης των πλέον σύγχρονων προγραμμάτων προσομοίωσης σε υπολογιστή να αναλάβει εξ’ ολοκλήρου την υλοποίηση μιας τέτοιας επένδυσης με τον πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.

Πιο συγκεκριμένα:

 • τη Μελέτη του έργου
 • την Αδειοδότησή του
 • την Προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού
 • την Εγκατάστασή του
 • την Ασφάλιση του έργου, και
 • την περιοδική Συντήρησή του

 

 

ΦΕΚ Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Στατιστικά Στοιχεία του Ειδικού Προγράμματος Φωτοβολταϊκών σε στέγες